Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

společností MEGA PLUS s.r.o.

Souhlasím s tím, aby společnost MEGA PLUS s.r.o., se sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, IČ: 647 93 281 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • rok narození
 • e-mail
 • telefon

Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas. Tento souhlas je dáván na dobu pěti let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že správce bude výše uvedené osobní údaje  zpracovávat po dobu platnosti souhlasu.

Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti MEGA PLUS s.r.o., se sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, skiresort@skiresort.cz.

Správce Vás tímto upozorňuje, že jakožto subjekt osobních údajů máte právo:

 • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádá místo výmazu jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • aby Správce na Vaši žádost předal Vaše osobní údaje jinému Vámi určenému Správci.
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce.
 • v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány Vaše osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

MEGA PLUS s.r.o.