Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę, aby spółka MEGA PLUS s.r.o. (sp. z o.o.), z siedzibą w Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, IČ (REGON): 647 93 281 (dalej jako „Administrator“), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przetwarzała następujące dane osobowe:

  •   imię i nazwisko
  •   e-mail

Powyższe dane będą przez Administratora przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu dystrybuowania newslettera Administratora osobie, wyrażającej niniejszą zgodę. Zgoda ta udzielana jest na okres pięciu lat. Osoba wyrażająca niniejszą zgodę, uznaje, że administrator będzie powyższe dane przetwarzać przez cały okres trwania zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, ewentualnie osobę, z którą Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, np. poprzez przesłanie e-maila lub listu na adres kontaktowy spółki MEGA PLUS s.r.o., z siedzibą Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, skiresort@skiresort.cz.

Administrator niniejszym przypomina, że jako podmiot danych osobowych mają Państwo prawo:

  • a) uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to mają Państwo prawo zyskać dostęp do tych danych osobowych i następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe były lub zostaną udostępnione, szczególnie odbiorcom z państw trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowany czas przechowywania danych osobowych albo, jeżeli to nie jest możliwe, określenie kryteriów użytych do ustalenia tego okresu. Mają Państwo także prawo żądać od Administratora korekty lub usunięcia danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wnieść sprzeciw przeciw takiemu przetwarzaniu. Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu prowadzącego nadzór.
  • b) aby Administrator bez zbędnej zwłoki, poprawił niedokładne dane osobowe, które Państwa dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, biorąc pod uwagę cel przetwarzania danych, ma prawo na uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, także poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  • c) aby Administrator bez zbędnej zwłoki usunął Państwa dane osobowe. Administrator ma obowiązek dane osobowe niezwłocznie usunąć, jeżeli występuje jedna z poniższych przyczyn: dane osobowe już nie są potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane, odwołają Państwo zgodę i nie ma innego tytułu prawnego do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, określonego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, które obowiązuje Administratora.
  • d) aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych, w przypadku gdy zaprzeczają Państwo ich dokładności, przetwarzanie jest na czas weryfikacji tego faktu przez Administratora niezgodne z prawem, a Administrator żąda, aby zamiast usunięcia danych, ograniczyć ich przetwarzanie, dane już są niepotrzebne dla celów przetwarzania, ale są niezbędne dla określenia, wykonania lub obrony swoich roszczeń prawnych.
  • e) aby Administrator, na Państwa żądanie przekazał Państwa dane osobowe innemu, przez Państwa wskazanemu Administratorowi.
  • f) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych Administratorowi.
  • g) w przypadku wątpliwości, czy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu powyżej wskazanych przepisów prawnych, mają Państwo prawo zwrócić się zarówno do Administratora, jak i do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů).

MEGA PLUS s.r.o.