Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Spółka handlowa SkiResort Live s.r.o. (sp. z o.o.), z siedzibą w Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, IČ (REGON): 49811428,, zapisana w Rejestrze Handlowym , prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové sekcja C, zakładka   4797 (dalej jako „administrator“), niniejszym, zgodnie z postanowieniem artykułu 12 i następnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25.5.2018 informuje swoich klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych, jeśli korzystają oni z jej usług.

Dane osobowe      

Administrator będzie przetwarzał Państwa następujące dane osobowe:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu, numer i data ważności dokumentu tożsamości, adres kontaktu elektronicznego, zdjęcie, ubezpieczenie zdrowotne („dane osobowe“)

Cel przetwarzania         

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie prawnych obowiązków Administratora, wynikających z treści umowy najmu czy innej umowy dotyczącej przedmiotu działalności Administratora, między Państwem jako klientem, a Administratorem, oraz wypełnianie obowiązków prawnych Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Odbiorcy danych osobowych         

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa specjalnego, Administrator może w uzasadnionych przypadkach przekazać organom ścigania. Ponadto odbiorcami tych danych, ze względu na wypełnianie zobowiązań prawnych, mogą być np. organy administracji finansowej lub inne organy administracji publicznej. 

Obowiązek udostępnienia danych osobowych    

W celu wypełniania praw i obowiązków wynikających z treści umowy najmu lub innej umowy dotyczącej przedmiotu działalności Administratora należy udostępnić Administratorowi dane osobowe.

Czas przetwarzania         

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do wypełniana praw i obowiązków wynikających z treści umowy najmu czy innej umowy związanej z przedmiotem działalności Administratora lub na czas niezbędny do rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawartej umowy.

Pouczenie osoby, której dane dotyczą    

Spółka SkiResort Live s.r.o. informuje swoich klientów, że mają prawo:

  • a) uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, to mają prawo dostępu do tych danych i do następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych, odbiorca lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe były lub będą udostępnione, szczególnie odbiorcy z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, planowany czas przechowywania danych osobowych albo, jeśli nie jest to możliwe, określenie kryteriów użytych do ustalenia tego okresu. Mogą również żądać od administratora korekty lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub ograniczenia ich przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do organu prowadzącego nadzór.
  • b) aby Administrator, bez zbędnej zwłoki poprawił niedokładne dane osobowe, które ich dotyczą. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania danych, mają prawo na uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, także poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  • c) aby Administrator, bez zbędnej zwłoki, usunął dane osobowe, które ich dotyczą. Administrator ma ponadto obowiązek dane niezwłocznie usunąć, jeżeli wystąpi jedna z poniższych przyczyn: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane, klient odwoła zgodę i nie ma innego tytułu prawnego do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, określonego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, które obowiązuje administratora.
  • d) aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy zaprzeczają ich dokładności, przetwarzanie jest na czas weryfikacji tego faktu przez Administratora niezgodne z prawem i żądają od Administratora, aby zamiast usunięcia danych ograniczył ich przetwarzanie, dane już nie są potrzebne dla celu przetwarzania, ale potrzebują je do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • e) aby Administrator na ich żądanie, przekazał ich dane osobowe innemu, przez nich wskazanemu Administratorowi.
  • f) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych u Administratora.
  • g) w razie wątpliwości, czy Administrator przetwarza ich dane osobowe w rozumieniu powyżej wskazanych przepisów prawnych, mają prawo zwrócić się zarówno do Administratora, jak i do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů)

SkiResort Live s.r.o.