Pravidla a podmínky soutěže

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Společnost MEGA PLUS s.r.o., IČ  647 93 281, se sídlem Janské Lázně, Černohorská 265, PSČ 542 25, společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 9778 (dále jen jako „Pořadatel“), organizuje v termínu 2.7.2015 až 10.9.2015 marketingovou znalostní soutěž nazvanou „Léto se SkiResortem ČERNÁ HORA - PEC“ (dále jen jako „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže. Tyto jsou vyvěšeny na internetové stránce pořadatele www.leto.skiresort.cz/soutez
 

2. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
2.1. Účastníkem může být každá fyzická osoba nepodnikající, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která splní kumulativně následující podmínky (dále jen jako „Účastník“):
2.1.1. Má plnou svéprávnost;
2.1.2. Zodpoví správně  aktuální otázku. 
2.1.3. Poskytne Pořadateli své kontaktní údaje, zejména své jméno a příjmení (případně obchodní firmu), datum narození (případně identifikační číslo), adresu, e-mail a mobilní telefon;
2.1.4. Není v pracovním, akcionářském nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli a nejedná se o osobu blízkou k osobě, která je v pracovním, akcionářském nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli.

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty ceny, ti, kteří:
2.2.1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
2.2.2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
2.2.3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace .
2.2.4. Nepodepíší s Pořadatelem Protokol o převzetí ceny.
2.2.5. Společnost MEGA PLUS s.r.o. si vyhrazuje právo v mimořádných případech usnesením vyloučit Účastníka soutěže. 

2.3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 

3. CENY V SOUTĚŽI
3.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující ceny:
3.1.1. Ve standardním kole, kterých je 9, je cenou vždy 2x jízdenka nahoru na kabinkovou lanovku ČERNOHORSKÝ EXPRESS. Tuto cenu vyhraje během standardního kola vždy 1 Účastník. (dále jen jako „Standardní cena“).
3.1.2. V extra kole, které je jen jedno, je cenou 4x jednodenní skipas pro dospělého do SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, platný v zimní sezóně 2015/16. Tuto cenu vyhraje během extra kola jeden Účastník (dále jen jako „Extra cena“).

 

4. PRŮBĚH SOUTĚŽE
4.1. Účastník projeví svůj zájem o účast v Soutěži tím, že na internetové stránce www.leto.skiresort.cz/soutez zodpoví aktuální soutěžní otázku, vyplní své kontaktní údaje, zejména své jméno a příjmení (případně obchodní firmu), datum narození (případně identifikační číslo), adresu, e-mail a mobilní telefon a bude souhlasit s těmito pravidly a podmínkami Soutěže.
4.2. Účastník tím, že zadá odpověď na soutěžní otázku, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit.
4.3. Standardní kolo soutěže začíná vždy ve čtvrtek ve 12:00 (od kdy je možno odpovídat na otázku) a končí následující čtvrtek ve 12:00 (do kdy je možno odpovídat na otázku) (dále jen jako „Standardní kolo“). Vyhodnocení proběhne vždy následující pracovní den po skončení Standardního kola.
4.4. Standardní cenu získá Účastník, který splňuje podmínky účasti v Soutěži dle těchto pravidel a podmínek Soutěže a bude v daném kalendářním týdnu v pořadí 50. (Od druhého kola soutěže je vítězným pořadím - pořadí 200). Účastník, který zodpoví správně soutěžní otázku a odešle registrační formulář s vyplněnými údaji. Rozhodující je čas odeslání vyplněného registračního formuláře (po zodpovězení soutěžní otázky); Od druhého kola soutěže 200.Účastník v daném kalendářním týdnu se správnou odpovědí tak získává Standardní cenu. V případě, že se daného Standardního kola zúčastní méně než 200 Účastníků se správnou odpovědí, bude udělena Standardní cena 100. v pořadí. V případě, že se daného Standardního kola zúčastní méně než 100 Účastníků se správnou odpovědí, bude udělena Standardní cena 50. v pořadí. V případě, že se daného Standardního kola zúčastní méně než 10 Účastníků se správnou odpovědí, nebude Standardní cena udělena.
4.5. Pokud by měl Standardní cenu získat Účastník, který nesplňuje podmínky pro její převzetí , cenu získává následující Účastník v daném kalendářním týdnu, který správně zodpověděl soutěžní otázku a je v pořadí za účastníkem, který nesplňuje podmínky pro převzetí Standardní ceny. Takto bude postupováno, dokud nebude znám účastník splňující podmínky převzetí Standardní ceny.
4.6. V období od 3.9.2015 do 17.9.2015 probíhá extra kolo (dále jen jako „Extra kolo“). Dne 3.9.2015 bude na e-mail každého Účastníka, který se zúčastnil některého z 9 Standardních kol, zaslána zpráva obsahující hypertextový odkaz na internetové stránky pořadatele, kde budou zveřejněny detaily Extra kola. 

4.7. Extra kolo bude probíhat jako fotosoutěž. Každý z Účastníků bude moci vložit na stránky pořadatele svou fotografii, pořízenou ve východních Krkonoších. Zvítězí ta fotografie, která se bude líbit nejvíce - bude mít nejvíce bodů/hlasů. Hlasovat o oblibě budou moci jak dosavadní Účastníci soutěží, tak i lidé, kteří se dosud žádného kola letní soutěže nezúčastnili. 

4.7. Extra kolo bude probíhat od 3.9.2015 12:00 do 17.9.2015 do 12:00. Vyhodnocení proběhne následující pracovní den.
4.8. Účastník projeví zájem o účast v Extra kole tím, že klikne na hypertextový odkaz v zaslaném e-mailu, vloží svou fotografii pro Extra kolo a bude opětovně souhlasit s těmito pravidly a podmínkami Soutěže.
4.9. Jednotliví Účastníci, kteří mají vyhrát Standardní cenu nebo Extra cenu budou Pořadatelem kontaktováni nejpozději následující pracovní den po vyhodnocení Standardního kola či Extra kola telefonicky, a to maximálně 3x. Pokud ani při třetím pokusu o telefonický kontakt se Pořadateli nepodaří s nimi spojit, postupuje se stejně, jako kdyby tito nesplňovali podmínky pro převzetí Standardní ceny nebo Extra ceny.
4.10. Účastník je při převzetí jízdenek/skipasů povinen podepsat Protokol o převzetí ceny. Účastník zároveň souhlasí s tím, že zástupce Pořadatele ho vyfotí po symbolickém převzetí ceny.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Zasláním odpovědi na soutěžní otázku dává Účastník Pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen jako „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno a příjmení (případně obchodní firmu), datum narození (případně identifikační číslo), adresa, e-mail a mobilní telefon, za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny a také zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a je udělen na dobu 5 let od počátku Soutěže. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání ceny, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 Zákona právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní obec z adresy, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Pořadatele včetně zasílání obchodních sdělení a Pořadatel může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období 5 let od počátku Soutěže.
 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Pořadatel není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže.
6.3. Tato pravidla a podmínky Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na soutěžní otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
6.4. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Pořadatel.

V Janských Lázních dne 2.7.2015
MEGA PLUS s.r.o.